NGÀY HỘI TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN, LIÊN HOAN "VŨ KHÚC SÂN TRƯỜNG " VÀ CÔNG NHẬN CHUYÊN HIỆU ĐỘI VIÊN