Ra quân vệ sinh môi trường chuẩn bị đón xuân mới 2018